Consequences for Ex Works shipments

Exporter must be established in the EU – consequences for Ex Works shipments

From January 1st, 2021 only exporters that are established in the EU can be mentioned in the export declaration and Customs authorities have announced that they will enforce this.

The more strict application of the definition of exporter has consequences for shipments under the Incoterm Ex Works (EXW). In case of an EXW shipment, the buyer is responsible for the customs formalities for export. Until recently a buyer from outside of the EU could act as an exporter; this is no longer the case.
 
In the above described EXW shipment it is still possible for the seller to act as exporter or for the seller to provide the export declaration. However, this then more accurately resembles a Free Carrier (FCA) or Free on Board (FOB) delivery and it would be more appropriate to use these Incoterms explicitly. Another possibility is that the buyer and seller find a third party who is willing to act as the exporter. This can be a logistics service provider or a customs broker. Due to the conditions and risks involved, Gelders Forwarding will not take on this role.

In summary, it is advisable not to use the Incoterm EXW for shipments where the buyer is not established in the EU. Instead the Incoterm FCA or FOB is more suitable. For further questions you can contact one of our customs experts. Please call +31 20 653 4255 or email us at sales@geldersforwarding.com


Exporteur moet in de EU gevestigd zijn – gevolgen voor Ex Works leveringen

Vanaf 1 januari 2021 mag alleen een in de EU gevestigde exporteur in een uitvoeraangifte worden vermeld en de Douane heeft aangekondigd hierop te handhaven.

De striktere toepassing van de definitie van exporteur heeft gevolgen voor levering met de Incoterm Ex Works (EXW). In het geval van een EXW levering is de koper verantwoordelijk voor de douaneafhandeling bij uitvoer. Tot voor kort kon een buiten de EU koper nog als exporteur optreden; dat kan dus niet meer.
 
In bovengenoemde EXW levering is het nog steeds mogelijk dat de verkoper optreedt als exporteur of dat deze zelf de uitvoeraangifte maakt. Echter, in dat geval is er feitelijk sprake van een Free Carrier (FCA) of Free on Board (FOB) levering en is het passender om deze Incoterms ook expliciet te gebruiken. Een andere mogelijkheid is dat de verkoper en koper een derde partij zoeken die bereid is op te treden als exporteur. Dat kan een logistiek dienstverlener zijn of een douane-expediteur. Vanwege de voorwaarden en risico’s die hieraan verbonden zijn, zal Gelders Forwarding deze rol niet op zich nemen.
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Incoterm EXW voor leveringen waarbij de koper niet in de EU gevestigd is, zijn af te raden. In plaats hiervan is de Incoterm FCA of FOB geschikter. Voor verdere vragen kunt u terecht bij één van onze Douane experts. Bel ons op +31 20 653 4255 of email ons op sales@geldersforwarding.com.